Mapa strony  |  Kontakt    
INFORMAT
Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego więcej
Plan zajęć

OGŁOSZENIA
Dyrektor Liceum w Puszczykowie informuje o możliwości skorzystania z miejsc noclegowych w internacie przyszkolnym przez zorganizowane grupy młodzieżowe z opiekunem. Szczegóły w sekretariacie szkoły.

Wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych więcej

PEDAGOG SZKOLNY
Jeśli jest coś, co Cię niepokoi, masz kłopoty, z którymi sam nie dajesz sobie rady lub wiesz o tym, że komuś dzieje się krzywda, napisz do Pedagoga szkolnego.
Opiekun skrzynki:
Monika Mrówczyńska-Kryszak

Powiat poznański

Zarządzenie Dyrektora

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie naszego kraju Minister Edukacji Narodowej wprowadził czasowe ograniczanie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych (początkowo na okres od 11 do 25 marca 2020 roku z późniejszym jego wydłużeniem na okres od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.)
Realizacja procesu kształcenia w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. odbywać się będzie w zmienionych warunkach organizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, o których mowa w ww. rozporządzeniu.
Szczegółowe informacje dotyczące naszej szkoły zawiera zarządzenie Dyrektora Liceum z 24 marca 2020 r.

Zarządzenie nr XXVII/2019/2020
Dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie nauczania na odległość

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika W Puszczykowie zarządza, co następuje.

§ 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor Liceum wprowadza od 25.03. do 10.04.2020 r. do realizacji zadań szkoły pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w szczególności:

1. przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;

2. koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów,

3. ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach, uwzględniając w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

4. ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów;

5. ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;

6. wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;

7. zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;

8. ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.

§ 2. Dyrektor Liceum wprowadza od 25.03. do 10.04.2020 r. następujące zasady realizacji zadań szkoły dotyczące pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

1. od 25.03. d0 10.04.2010 r. zajęcia odbywają się według obowiązującego planu lekcji, a ich realizację nauczyciele potwierdzają odpowiednimi wpisami do dziennika elektronicznego;

2. frekwencja powinna być sprawdzana systematycznie, a w przypadku braku możliwości jej sprawdzenia należy wpisać 100%;

3. wychowawcy klas zobowiązani są do koordynowania współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami, mając na względzie potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów;

4. nauczyciele prowadzący kształcenie na odległość zobowiązani są do:
a) równomiernego obciążenia uczniów zgodnie z planem zajęć z poszczególnymi oddziałami,
b) brania pod uwagę możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
c) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
d) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;
e) oceniania zgodnie z zapisami w przedmiotowych systemach oceniania;
f) informowania rodziców o zaangażowaniu uczniów w zajęcia, potwierdzonej frekwencji oraz wykonywaniu zalecanych ćwiczeń, zadań i innych form ustalonych przez nauczycieli;
g) zapewniania przez nauczycieli i wychowawców oddziałów poprzez dziennik elektroniczny każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji oraz przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji;
h) zgłaszania dyrektorowi Liceum potrzeby modyfikacji przedstawionych wcześniej planów dydaktycznych, a także modyfikacji programów nauczania, w celu wprowadzenia zmian do szkolnego zestawu programów nauczania.

§ 3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

1. z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej pod adresem www.epodreczniki.pl, (loginy dla nauczycieli do pobrania u dyrektora lub wicedyrektora),
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) innych niż wymienione materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

4. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

§ 4. 1. Nadzór pedagogiczny nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia sprawują wizytatorzy KO w Poznaniu. Nadzorowi podlega w szczególności sposób organizacji kształcenia i stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

2. Organ prowadzący wspomaga jednostki systemu oświaty w organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

§ 5. 1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

2. Dyrektor Liceum ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dyrektor Liceum
mgr Przemysław Budzyński

Komunikat

Czas zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkole nie jest czasem ferii. Uczniowie powinni pracować samodzielnie w domu ze wsparciem nauczyciela. Proszę wybrać sposób kontaktowania się z młodzieżą (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna lub inny). Każdy nauczyciel ma dostęp do adresów email uczniów w dzienniku elektronicznym. Pan Dyrektor zobowiązuje każdego nauczyciela do przesłania na adres szkoły lopuszczykowo@powiat.poznan.pl informacji o zadaniach i materiałach przekazanych uczniom oraz sposobie sprawdzenia ich wykonania.

Komunikat

Komunikat Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

• zajęcia w szkole zostają zawieszone na 2 tygodnie;
• od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
• nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
• nauczyciele mogą przygotować materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu i rozliczyć z ich wykonania.
• od 12.03 do 10.04 sekretariat będzie pełnił dyżury dla interesantów wyznaczonych przez Dyrektora terminach: wtorki i czwartki w godzinach 9.00- 11.00. Załatwiane będą tylko sprawy ważne i pilne.

Rodzicu,

• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 do 25 marca br;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

ZDROWIE PSYCHICZNE W CZASACH KORONAWIRUSA

2020-03-26

Jak odbudować poczucie sensu, przewidywalności, zrozumienia i kontroli? Co może wpłynąć na podniesienie naszego samopoczucia? Jak przetrwać ten trudny czas i zachować zdrowie psychiczne? Kilka wskazówek, które mogą być użyteczne i które każdy z nas może rozwijać w zależności od indywidualnych preferencji. więcej

 

Razem w trosce o wspólny dom

2020-03-11

Uczennice klasy 1Eg pod opieką Pana Mateusza Zapolskiego, uczestniczyły w warsztatach organizowanych w ramach projektu „Caritas Laudato Si”. W pierwszej części zajęć przybliżono naukę społeczną ostatnich papieży na temat ekologii. Uczestnicy wysłuchali również wykładu dotyczącego zmian klimatycznych. więcej

 

Akcja poboru krwi w liceum w Puszczykowie

2020-03-03

27 lutego w ramach Kampanii Drugie życie, w której nasza szkoła bierze udział, zorganizowaliśmy w szkole akcję poboru krwi. Dziękujemy wszystkim uczniom Liceum, rodzicom uczniów i pracownikom szkoły, którzy zadeklarowali honorowe dawstwo krwi lub dołączyli do grona osób ujętych w rejestrze dawców szpiku kostnego. więcej

 

Dni akademickie na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2020-03-03

W lutym br. uczniowie klas przyrodniczych naszego Liceum wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Wydział Biologii UAM. Dni Akademickie dla młodzieży to okazja, żeby zdobyć wiadomości o uczelni, spotkać naukowców - nauczycieli akademickich i poczuć się tak jak studenci na wykładzie czy w sali ćwiczeń. więcej

 

Wyróżnienia w konkursie lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich

2020-03-03

W piątek 28 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród najlepszym sportowcom w Konkursie Nadziei Olimpijskich imieniem Karola Hoffmanna w Lekkiej Atletyce. Wśród laureatów konkursu znaleźli się zawodnicy i trenerzy MKS Juvenia Puszczykowo – jednocześnie uczniowie i nauczyciele pracujący w Liceum w Puszczykowie. więcej

 

Komplet medali Halowych Mistrzostw Polski U18 i U20 dla Juvenii

2020-03-02

Świetnie w rozpoczynającym się sezonie 2020 spisali się zawodnicy MKS Juvenia Puszczykowo. Po serii halowych mitingów oraz Mistrzostw Wielkopolski wyłoniła się grupa lekkoatletów, która z dużymi szansami mogłaby wystartować w halowym czempionacie. Aż 10-osobowa ekipa wraz z trenerami udała się do toruńskiej hali Arena. więcej

 

Akcja poboru krwi w Liceum w Puszczykowie!

2020-02-19

CZWARTEK 27 LUTEGO W GODZINACH 9.00 – 14.00
Jeśli jesteś osobą pełnoletnia, zdrową i chcesz pomagać, przyjdź w czwartek 27 lutego do świetlicy Liceum, gdzie będą czekać na Ciebie pracownicy poznańskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Pomóż ratować życie! więcej

 

Kampania Drugie życie w Liceum w Puszczykowie!

2020-02-19

Nasza szkoła bierze udział w dwunastej edycji kampanii społecznej promującej transplantacje i oświadczenia woli! 24 stycznia licealiści wzięli udział w inauguracji tegorocznej Kampanii Drugie życie – w szkoleniu i transplantacyjnej grze miejskiej w Poznaniu. więcej

 

Laureaci Konkursu Ekologicznego

2020-02-12

Licealiści LO w Puszczykowie laureatami Konkursu Ekologicznego "Kochajmy nasze małe ojczyzny"!!! więcej

 

Klasa Akademicka z Fizyki

2020-02-12

W październiku 2019r, rozpoczęła działalność Klasa Akademicka z Fizyki, w nowym składzie. Uczniowie z klasy 1Eg oraz 1Cfg uczestniczą cyklicznie w comiesięcznych Wykładach Otwartych z Fizyki oraz zajęciach doświadczalnych na I Pracowni Fizycznej. więcej

Plan lekcji

2020-01-28

Od 10 lutego obowiązuje nowy plan lekcji. Prosimy wszystkich o zapoznanie się ze zmianami. więcej

 

Wizyta młodzieży w Rezydencji Seniora

2020-01-08

Uczniowie klasy 2b i 2ad pod opieką s.Mirelli Damps katechetki w dniu 18 grudnia br. odwiedzili osoby starsze i chore w puszczykowskim domu opieki Rezydencja Seniora, gdzie przedstawili krótki program słowno -muzyczny, złożyli życzenia świąteczne, połamali się opłatkiem i wspólnie zaśpiewali z chorymi kolędy. więcej

 

Warsztaty Licealistów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

2020-01-08

Czwartek 7 listopada Licealiści klasy Przyrodniczej zgłębiali tajniki zapłodnienia in vitro i izolacji DNA podczas warsztatów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pani Profesor Dorocie Lechniak- Cieślak dziękujemy za zaproszenie w mury Uczelni. więcej

 

WIGILIJNE LUSTRO

2019-12-21

Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny. Pachnąca choinka, migoczące lampki, kolory, zapachy, wszędzie rozbrzmiewające dźwięki kolęd i świątecznych, zimowych piosenek. Atmosfera bliskości, szczęścia i bezpieczeństwa. Wigilia to dzień, w którym zasiadamy do jednego z stołu z najbliższymi. więcej

 

Wyjście do teatru

2019-12-09

Dnia 15.10.2019r. klasa 2AD wraz z wychowawcą panią Danutą Zawadzką oraz panią Zuzanna Kuc wybrała się do teatru „Apollo” w Poznaniu, na wycieczkę przedmiotową, na przedstawienie w języku angielskim „Tom Sawyer”. Sala była wypełniona do ostatniego miejsca. więcej

 

Sukcesy reprezentacji szkoły w piłce ręcznej, badmintonie i tenisie stołowym

2019-12-08

Listopad obfitował w wiele sportowych wydarzeń. Podczas zajęć WF zostały wyłonione reprezentacje szkoły dziewcząt i chłopców w piłce ręcznej, tenisie stołowym i badmintonie.
Nas uczniowie godnie reprezentowali szkołę tocząc zacięte pojedynki z innymi reprezentacjami ze szkół powiatowych. więcej

Matura 2020

2019-11-13

Informacje dla rodziców dotyczące Egzaminu Maturalnego więcej

 

Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie

2019-11-13

17 października 2019r. na scenie Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu została wystawiona sztuka na podstawie poematu Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie”. Spektakl, którego reżyserem był Mikołaj Grabowski, było nam dane zobaczyć dzięki inicjatywie i opiece prof. Michała Jankowiaka oraz prof. Jarosława Ossowskiego. więcej

 

Zajęcia profilaktyczne STOP RYZYKU

2019-11-13

29.10.b.r. w ramach szkolnych działań profilaktycznych, z młodzieżą spotkał się dr Eryk Matuszkiewicz - specjalista toksykologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych. Uczniowie wysłuchali prelekcji dotyczącej ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych oraz mechanizmów powstawania uzależnień. więcej

 

Licealistki brązowymi medalistkami Mistrzostw Polski

2019-11-12

Niesamowity sukces odniosła reprezentacja dziewcząt w Mistrzostwach Polski Szkół w sztafetowych biegach przełajowych. W Olszynie (Dolny Śląsk) 29 października licealistki wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Polski w sztafecie 10 x 1000 m. więcej

Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

2019-11-12

30 października 2019 r. nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Puszczykowie zakończyli udział w projekcie dotyczącym szkolenia kadry edukacji szkolnej za granicą w ramach unijnego programu PO WER. więcej

 

Stypendia i nagrody wręczone

2019-11-08

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu, podczas XIII sesji Rady Powiatu w Poznaniu, wręczone zostały Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu oraz Nagrody Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez powiat poznański. Podczas sesji przedstawiona została również informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz najzdolniejsi uczniowie. więcej

 

Licealiści na szkoleniu proobronnym w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach

2019-10-30

16 października 2019 klasa Icfg, pod opieką Pani Agnieszki Szymańskiej i Ewy Malinowskiej, udała się do Krzesin na teren bazy lotniczej na zajęcia „Zostań żołnierzem Sił Powietrznych – edycja 2019”. Tam, pod okiem instruktorów – żołnierzy WSAR, PDS i 31 BLT, licealiści realizowali w praktyce zagadnienia z podstawy programowej z edukacji dla bezpieczeństwa. Był to debiut naszej szkoły w tego typu działaniach. więcej

 

Warsztaty w Stacji Ekologicznej w Jeziorach

2019-10-02

W dniach 18 i 19 września br. klasa Przyrodników LO w Puszczykowie uczestniczyła w warsztatach w Stacji Ekologicznej w Jeziorach. W programie warsztatów były zajęcia poświęcone detekcji i obserwacji nietoperzy w terenie, poprzedzone wykładem – opowieścią o biologii tych niezwykłych ssaków. więcej

 

Najlepsza lekkoatletyczna szkoła w Polsce

2019-09-25

W czwartek 19 września w Kołobrzegu odbył się Finał Krajowy Ligi Lekkoatletycznej Szkół Średnich. W zawodach startowały najlepsze reprezentacje wojewódzkie. Nasza szkoła była reprezentowana zarówno przez zespół męski jak i żeński. Męska drużyna okazała się zdecydowanie najmocniejsza w Polsce, zdobywając tym samym tytuł Drużynowych Mistrzów Polski Szkół Średnich w lekkiej atletyce. więcej

 

Liczna reprezentacja licealistów w Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce

2019-09-14

W czasie wakacji lekkoatleci - uczniowie Liceum w Puszczykowie reprezentując klub MKS Juvenia - startowali w Mistrzostwach Polski. Dla juniorów zawody odbyły się w Raciborzu a dla juniorów młodszych w Poznaniu. Bardzo liczna grupa - bo aż 21-osobowa - zakwalifikowała się do zawodów o najwyższej krajowej randze. Najwyższe miejsce ze wszystkich naszych reprezentantów wywalczył Adam Ziółkowski startujący w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w konkursie rzutu młotem. W finale z nowym rekordem życiowym uplasował się na 5 miejscu. więcej

Bezpieczna szkoła

2019-06-02

Poniżej prezentujemy procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole. Bardzo prosimy wszystkiech rodziców o zapoznanie się z dokumentem Bezpieczna_Szkola.pdf

© Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie im. Mikołaja Kopernika, ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo, tel./fax: 61 813 34 11